SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FLEX ENGINEERING

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse imellem bestiller/køber og Flex Engineering, idet omfang de ikke afviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Enhver levering fra Flex Engineering sker således på grundlag af nærværende salgs og leveringsbetingelser, der tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af bestiller/køber, med mindre andet fremgår af den af Flex Engineering fremsendte ordrebekræftelse.

1 – Tilbud og aftale:

1.1. Flex Engineering bliver først forpligtet ved de af Flex Engineering afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, herunder tilbud, når bestiller/køber har modtaget ordrebekræftelse fra Flex Engineering. Flex Engineering er således berettiget til indtil ordrebekræftelsen er kommet til bestillers/købers kundskab, at tilbagekalde de af Flex Engineering fremsendte erklæringer. Er levering sket, er der altid indgået en bindende aftale parterne imellem.

1.2. I tilfælde hvor bestiller/køber ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når bestiller køber har modtaget ordrebekræftelse.

2 – Fuldmagt:

2.1. Ingen person eller selskab, så som regent eller repræsentant, er bemyndiget til at forpligte Flex Engineering uden skriftlig aftale herom.

3 – Priser:

3.1. Alle priser er ekskl. moms og levering, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. 3.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i produktions- eller leveringsomkostninger, herunder i leverandørers priser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Flex Engineering berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

3.3. Priser i fremmed valuta er baseret på valutakursen i DKK. på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse. Flex Engineering forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

3.4. Flex Engineering er berettiget til at kræve ekstrabetaling udover den tilbudte eller aftalte pris for ekstraarbejde, overarbejde som skyldes bestillers/købers forhold eller andre fordyrende forhold som skyldes bestiller/køber.

4 – Levering:

4.1. Levering finder sted på det tidspunkt, som er aftalt imellem parterne. Er der ikke udtrykkeligt fastsat noget leveringstidspunkt, fastsætter Flex Engineering leveringstidspunktet. 4.2. Leveringsstedet for fysiske genstande er Flex Engineering forretningssted og al forsendelse sker i henhold til Incoterms 2000, som indebærer, at al forsendelse ud over pladsen sker for bestillers/købers regning og risiko – med mindre andet er aftalt udtrykkeligt mellem parterne. Bestiller/køber er pligtig til i rimelig tid at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde, han ønsker at anvende. I modsat fald er Flex Engineering berettiget til at forestå transporten for bestillers/købers regning.

4.3. I tilfælde af forsinket levering er Flex Engineering forpligtet til at advisere bestiller køber herom uden ugrundet ophold. Flex Engineering har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 14 dage. En forsinkelse på mere end 14 dage giver bestiller/køber ret til erstatning, dog maks. 10 % af kontraktbeløbet, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, der er omfattet af pkt. 7.2. eller skyldes bestillers/købers forhold. Bestiller/køber har ikke herudover andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

4..4. Såfremt bestiller/køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Flex Engineering berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Ved eventuel oplagring henligger produkterne for bestillers/købers regning og risiko.

5 – Betaling:

5.1. Betaling skal ske enten på den dato, der fremgår af tilbuddet, ordrebekræftelsen eller faktura som sidste rettidige betalingsdag eller kontant ved levering

5.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Flex Engineering´s til enhver tid gældende rentesats.

5.3. Bestiller/køber er til enhver tid forpligtet til at stille anfordringsbankgaranti til Flex Engineering for købesummen på Flex Engineering anmodning herom.

5.4. Bestiller/køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning.

5.5. Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorfor Flex Engineering er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt bestilleren/køberen misligholder sin betalingsforpligtelse, det være sig helt eller delvist.

6 – Mangler:

6.1. Bestiller/køber er ansvarlig for ved modtagelsen at undersøge produktet og straks og senest inden 8 dage at reklamere skriftligt over enhver mangel. Overholder bestiller/køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til senere at gøre manglen gældende. 6.2. Lider produktet af en mangel som først viser sig efter bestillers/købers modtagelse af produktet skal bestiller/køber straks og senest 8 dage efter at bestiller/køber, har konstateret eller burde have konstateret manglen reklamere skriftligt overfor Flex Engineering. Overholder bestiller/køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til senere at gøre manglen gældende.

6.3. Flex Engineering er berettiget til at afhjælpe enhver mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid, selv om levering er sket. Rimelig tid er mindst 14 dage.

6.4. Flex Engineering påtaget sig garantiforpligtelser og opstår en mangel i garantiperioden, er bestiller/køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret. Overholder bestiller/køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til senere at gøre manglen gældende.

7 – Ansvar og force majeure:

7.1. Flex Engineering er ansvarlig for leverancer efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nedennævnte bestemmelser:

7.2. Flex Engineering har intet ansvar i tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler, som skyldes arbejdskonflikter, forsinkelse ved underleverandørers leverancer eller enhver omstændighed som Flex Engineering ikke er herre over, såsom men ikke udelukkende brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering, oprør, uroligheder, beslaglæggelse, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, eksport- og importforbud og lignende force majeure.

7.3. Flex Engineering har intet ansvar for mangler, der skyldes efterbehandling, yderligere forarbejdning mv. af produktet foretaget af bestiller/køber eller dennes øvrige leverandører samt bestillers/købers manglende vedligeholdelse eller ikke forskriftsmæssige brug af produktet.

7.4. Flex Engineering hæfter ikke for bestillers/købers driftstab, produktionsstop, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillers/købers retsforhold overfor 3. mand.

7.5. Flex Engineering er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produkter leveret af Flex Engineering, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Flex Engineering’s side samt bestilleren/køberen beviser, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

7.6. Flex Engineering kan ikke på noget tidspunkt tilpligtes at betale erstatning, som udgør mere end 50 % af kontraktsummen.

8 – Underleverandører:

8.1. Flex Engineering er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos eller gennem underleverandører.

9 – Rettigheder, herunder ophavsrettigheder:

9.1. Alle beregninger, tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, udarbejdet af Flex Engineering eller dennes underleverandører, der er overgivet til bestiller/køber i forbindelse med aftaleindgåelse, levering eller på anden måde, forbliver Flex Engineering’s ejendom.

9.2. Materialet må ikke uden Flex Engineering’s forudgående skriftlige og udtrykkelige samtykke anvendes af bestiller/køber udover hvad der fremgår af aftalen med Flex Engineering.

10 – Lovvalg og værneting:

10.1. Enhver tvist mellem parterne skal løses efter dansk rets almindelige regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler, i det omfang dansk rets almindelige regler ikke er fraveget i aftalen eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Udarbejdet af Flex Engineering d. 3. marts 2011